دوره آموزشي رانندگان تاكسي لوكس برگزار شد

اولین دوره کلاس تشریفات در دو روز توسط آقای دکتر احمد یحیایی استاد ارتباطات و تشریفات برگزار گردید کلاس بسیار خوب برگزار گردید و استقبال خوبی شد و بازخورد خوبی از کلاس حاصل گردید.