حضور به موقع

یکی از الویت های اصلی ما در تاکسی لوکس ایجاد رضایت مندی مسافران محترم از طریق حضور به موقع در محل مورد نظر مسافر است.بدین منظور با ایجاد سامانه کنترل تردد رانندگان ، و ردیابی آنان بسادگی میتوانیم راننده را در مسیر بدون ترافیک ناوبری نماییم.